Kontakt

Moss Naturterapi
Refsnesstranda 7b,
1518 Moss

Mobil: 920 63 406
Fax.: 69 27 72 14

lilian.hanson@getmail.no

Vibrapati

 Vibrapati – Et 5 årig studium ved Norsk Akademi for Vibrasjonsmedisin

Din helse og ditt liv er en del av Universets plan for å gi deg frihet, visdom, egenkraft og kjærlighet. Hver eneste erfaring du har, inngår i en uendelig dialog mellom deg og Universet. Lær deg kodene i denne kommunikasjonen, og forstå hva Universet forsøker å fortelle deg.

Vibrapati er sammensatt av to ord; vibrasjon og pathos (lidelse). Utgangspunktet for vibrapatien er at kroppen er underlagt bevisstheten, og at alle sykdommer og tilstander kun er en måte for bevisstheten å uttrykke seg på. Nøkkelen til en hver tilstand er dermed å forstå samspillet mellom bevisstheten og kroppens funksjoner.

Grunnleggende for metoden er at det egentlige individet er Sjel. Sjelen sees på som ubundet av tid, rom og materie, og dens eksistens kan aldri opphøre. Dette utgjør kanskje den mest radikale forskjellen i forhold til tradisjonell vestlig medisin, som lærer at bevissthet er et resultat av kroppens ulike prosesser.

Et krevende studium
Studiet i vibrapati utgjør et avansert og krevende studium innen vibrasjonsmedisin. Metoden, som har eldgamle røtter, tilbyr et komplett format for å bearbeide menneskers prosess og utvikling. Ved å ta utgangspunkt i at vi er Sjel og bevissthet, vil man kunne arbeide med en sykdomsprosess på grunnleggende andre måter. I stedet for at fokuset utelukkende er å fjerne sykdommen eller symptomet, vil man i stedet fokusere på hvilken rolle sykdommen spiller i individets utvikling. Innen vibrapati ser man dermed ikke på sykdom som et hinder, men som en dør. Med et slikt utgangspunkt blir dermed ikke tilstanden eller sykdommen noe som skal repareres, men et spesialtilpasset redskap for individets læring.

Du er sjel og ikke kropp
Reinkarnasjon, karma og forståelsen om at individet er Sjel og ikke kropp, er viktige premisser for vibrapati. Individet har av egen vilje inkarnert i en kropp med bestemte egenskaper, og velger aktivt å gå igjennom visse tilstander og erfaringer for å utvikle seg og lære. Individet har i følge vibrapatien til enhver tid 100% ansvar i forhold til sin egen prosess, og er aldri uten redskapene som skal til for å utøve dette ansvaret. Man er dermed ikke opptatt av hverken symptomer eller å diagnostisere, men utelukkende av å assistere individet videre i sin utviklingsprosess.

Bevissthetens anatomi
Metoden baserer seg på et definert forhold til bevissthetens oppbygning og funksjonalitet. Arbeidsmetodene inkluderer avansert visualisering, administrasjon av bevissthetens og kroppens energier, vibrasjon, pulser og strømninger, samt systemer og funksjoner tilknyttet disse. I tillegg kommer bruk av essenser og vibrasjonelle prosedyrer.

Vibrapati jobber med alle de energetiske systemene
Vibrapati forholder seg til et stort spekter av energetiske systemer i kroppen og bevisstheten, og arbeider gjennom disse. Et område der vibrapati skiller seg fra de fleste metoder er arbeidet innen såkalt multi-dimensjonalitet. Individet består av flere separate, men interagerende lag, som alle fungerer innenfor autonome virkeligheter.

Bevisstheten har mange lag
Hvert separate lag opplever hvert sitt aspekt av en erfaring, og det er summen av erfaringen i disse lagene som utgjør den fulle erfaringen. Dersom et eller flere av lagene er i ubalanse, vil erfaringen ikke være helhetlig, og blokkeringer, traumer og ubalanser oppstår. Visse deler av metoden går ut på å utføre ”kiropraktikk” på bevisstheten, og dermed gjøre at signaler og erfaring kan passere mest mulig uhindret gjennom individet. Dette åpner for dypere erkjennelse og innsikt, og akselererer individets prosess og evne til valg. Individets selvhelbredelse styrkes.

Behandling og identifisering av blokkeringer
Ved å kartlegge bevisstheten og dens funksjoner gjennom flere ulike prosedyrer, kan man kirurgisk lokalisere og behandle blokkeringene direkte. Dette skjer i første rekke ved bruk av vibrasjonsessenser, homøopati, samt direkte overføring av vibrasjon og informasjon fra terapeuten. Metoden fungerer fullstendig nøytralt, og skiller seg radikalt fra mange tradisjonelle metoder. Poenget er ikke å tilføre energi og helbredelse direkte, men heller å åpne opp for pasientens evne til å bearbeide seg selv. Tilføringen av vibrasjoner og justeringer fungerer som bruksanvisninger for systemet, og må aktiveres av klienten for at de skal virke. På denne måten har individet alltid valget.

Måten vibrapati bearbeider blokkeringer skiller seg fra tradisjonell tankegang. Hvis man tenker seg at alt i universet flyter, vil alt normalt også flyte fritt igjennom individet. Dersom individet på et bestemt område blir konfrontert og ikke lar Sannhet passere, vil det bygges opp et hinder, lik en demning som stopper elven. Det er dermed ikke universet som er til hinder for individet, det er individet som er til hinder for universet. Blokkeringen er en sannhet som venter på å bli erkjent. Ved å bevisstgjøre individet og integrere den aktuelle sannhet på alle nivåer, vil Sannhet igjen kunne passere. Poenget er dermed ikke å fjerne blokkeringer og lidelse, men å integrere dem.

Lytt til den indre undervisning
Vi anbefaler også at du i perioden før, under og etter workshop eller behandling fokuserer på drømmene dine, intuisjonen og hendelser i dagliglivet. Din indre undervisning vil høynes i denne perioden, og mange av dine spørsmål vil bli besvart gjennom de indre kanaler.

Speisialistutdannelse innen essenser
Vibrapati er også den eneste spesialist-utdannelsen innen blomstermedisin og essenser. Man vil i løpet av studieperioden utvikle unik faglig kompetanse innen dette feltet.

Vibrapati er tilpasset menneskers behov i dag
Menneskets opplevelse av sitt liv, sin prosess og sine tilstander har endret seg betydelig i løpet av siste 30 år, mens medisinske systemer i hovedsak fremdeles opererer innen grunnleggende samme virkelighet som for 200 år siden. Vibrapati er en metode som eliminerer det store gapet som har oppstått mellom etablert medisin og dagens ekspanderte behov.

En fremtidsrettet metode
Studiet gir deg mulighet til en utdannelse i en fremtidsrettet metode. Utdannelsen er solid, og vil gi deg et betydelig fundament for medisinsk arbeid i det nye paradigmet.

Studiet går over 5 år. Som opptakskrav må man ha tatt Still Point 1 og 2, og i tillegg være utøvende terapeut.

“Universet er totalt sett alltid i balanse. Derfor ser vi ikke på sykdomstilstander som en ubalanse, men heller som det balanserende element i et individ i utakt med sin bevissthet. Sykdommen er elementet som opprettholder selve balansen mellom individet og universet. Så lenge individet beveger seg i urytmisk i forhold til universet, vil det i et større perspektiv være nytteløst å bearbeide sykdommen eller tilstanden isolert. Universet vil alltid opprette balanse. Ny sykdom vil manifesteres”
– John Opsahl