Kontakt

Moss Naturterapi
Refsnesstranda 7b,
1518 Moss

Mobil: 920 63 406
Fax.: 69 27 72 14

lilian.hanson@getmail.no

SIS Integreringsterapi

Her kan du lese litt om SIS Integreringsterapi og frekvensremedier.

SIS – eldgammel metode for en ny tid

Av Line Opdahl og Bente Nuth Leland

Hva er SIS?

SIS står for Spiritual Integration Systemâ, i Skandinavia kalt Integreringsterapiä. Metoden er eldgammel, men har etter mange hundre år i lukkede kretser har blitt hentet fram og introdusert som det mest omfattende og avanserte medisinske system innen vibrasjonsmedisin.  Denne form for terapi arbeider ut i fra kunnskapen om at den fysiske kroppen bare er én del av deg, din totale virkelighet.  Dette kan illustreres ved hjelp av følgende eksempel;  Når hvitt lys passerer gjennom et prisme splittes det opp i flere separate farger med forskjellige svingningsfrekvenser.  På samme måte er din totale bevissthet, ofte kalt Det Høyere Selv, delt opp i forskjellige lag, eller kropper.  De ulike lag av bevisstheten opplever hvert sitt aspekt av en erfaring, og det er summen som avgjør den fulle erfaringen.  Dersom ett eller flere av lagene er i ubalanse, mangler helheten og blokkeringer og traumer  vil oppstå.  Når noe utspiller seg i ditt fysiske liv, er dette derfor alltid forbundet med erfaringer, mønster eller blokkeringer i andre lag av bevisstheten.  Det er derfor viktig at alle lagene i bevisstheten kan kommunisere uhindret med hverandre, og SIS sørger for dette.

Metoden har sine røtter langt tilbake i tid. I følge metodens tradisjon går sporene helt tilbake til Atlantis hvor behandlingssystemet i perioder skal ha vært meget utbredt. I følge tradisjonen finner man også bruk av metoden i ulike former i Egypt, India, Asia og Sydamerika, i tillegg til lukkede grupper over hele kloden. Hvorfor denne behandlingsformen har vært en godt bevart hemmelighet har vært mye diskutert, men som en av metodens lærere har sagt: ”Ingenting er hemmelig. De største hemmelighetene ligger rett foran nesene deres, men dere ønsker ikke å se det. Derfor er all søken nytteløs. Man må strebe etter å bli klar for Sannhet i stedet for å søke den.”

Hvorfor kommer denne metoden frem nå? På samme måte kan man spørre seg; Hvorfor kom akupunktur til vesten på 1960-70-tallet? Vel hadde noen få vestlige benyttet metoden tidligere, men uten å vekke interesse. Akupunktur hadde tross alt vært godt etablert i Asia i flere tusen år. Svaret er ganske enkelt at tiden ikke var moden før da. De vestlige trossystemene i forhold til sykdom var for begrenset og mekaniske for å gi innpass for en metode som behandler kroppen som én organisme. I løpet av de siste 40 årene har det imidlertid skjedd betydelige åpninger i den kollektive bevisstheten. Menneskers evne til å delta i og forstå sitt eget liv har endret seg vesentlig. Innsikt og sammenhenger som tidligere var forbeholdt de få, er i dag nærmest allment akseptert.

Det skjer i dag en rivende utvikling i interessen for bevissthetsarbeid fra et terapeutisk standpunkt. Her er det imidlertid behov for metoder som er godt faglig fundamentert, da det er lett å blande inn religiøse elementer. Dette er også kanskje den største svakheten i mange av metodene som har kommet frem de senere årene.

Ingenting av det som er ”nytt” i vår tid er nyoppfunnet, det er bare gjenoppdaget.  Som med mye annet forsvinner metoder og kunnskap fra historien en tid, for så å dukke opp igjen. SIS har som terapeutisk system alltid vært der, men det kan virke som om tiden nå er moden for at den igjen kan få sin utbredelse.

Hva går metoden ut på?

Metoden går ut på at terapeuten først leser tematikken, for så å kartlegge de forskjellige blokkeringene på hvert av bevissthetslagene. På den måten kan behandlingen skje direkte, uten at klienten trenger å gjennomleve traumer og ubehagelige opplevelser der og da.  Behandlingen går i stor grad ut på å tilføre et bredt spekter av spesialiserte vibrasjoner og energistrukturer direkte i blokkeringene.  På den måten behandles alle lagene samtidig.  Poenget er ikke å tilføre energi, men heller å åpne opp for klientens egen indre viten.  Ved å tilføre en bestemt vibrasjon til klientens blokkering, vil blokkeringen umiddelbart bli justert – vibrasjonen virker derfor som en stemmegaffel.  Dette skjer i første rekke ved bruk av vibrasjonsmedisin, homeopati, samt direkte overføring av vibrasjon og informasjon fra terapeuten.  Vibrasjonsremediet settes inn i det aktuelle knutepunktet mellom bevissthetslagene som justerer seg selv opp i forhold til denne vibrasjonen.  Hver eneste justering blir derfor utført av klienten selv fra det indre.  Dette kan sammenlignes med at terapeuten gir klienten nøkler og viser hvor dørene er. Om så klienten velger å låse opp og å gå igjennom eller ikke, er fullstendig overlatt til den enkelte.

Med SIS arbeider vi ut i fra erkjennelsen om at alle ytre hendelser er en manifestasjon av vår indre prosess.  Vi går direkte inn og arbeider med å gi en mulighet for å endre den indre energien, slik at de ytre manifestasjonene kan bli forandret. Ofte vil ikke pasienten selv oppdage forandringene. Det er som når et barn vokser og ikke selv erkjenner sine store forandringer. De nye egenskapene og kvalitetene kjennes som en naturlig del av livet, og kjennes som om de alltid har vært der.

Illustrasjon med trefase-blomst.

De fleste metoder tar utgangspunkt i symptomene.  SIS tar utgangspunkt i Sjelen og dens utvikling.  Ved å justere de enkelte lagene av bevisstheten vil impulsene fra sjelsnivået sirkulere mest mulig uhindret ned gjennom lagene.  Resultatet er at individet øker sin erkjennelse og innsikt.  Erkjennelse kommer fra det indre og blir et redskap for å gjøre de nødvendige valgene i livet slik at vi bringer oss selv fremover.  Dette er kraften i selvhelbredelse og resulterer i at den spirituelle utviklingen akselerer.

Hva går behandlingen ut på?

Behandlingen tar fra 11/2 til 21/2 timer og består av tre deler;  Første del består av en meget grundig behandling av bevissthetslagene og chakraene.  Her nullstilles de enkelte lagene i tillegg til at de justeres i forhold til hverandre for optimal kommunikasjon mellom dem.

Andre del består av selve behandlingen hvor tematikken bearbeides,  Her går vi inn på de aktuelle lagene hvor blokkeringene befinner seg, og vi gjør de nødvendige justeringene i forhold til tematikken. I behandlingen arbeider man med et intrikat system i bevisstheten bestående at flere tusen chakraer og stimulansepunkter og over hundre tusen vibrasjoner og strukturer.

Tredje del består av en integrering hvor alle lagene ”oppdateres” i forhold til den utførte behandlingen.  Denne delen er viktig fordi de enkelte aspektene er med på å danne helheten – totaliteten.  Når en del av bevisstheten bearbeides vil resten av systemet oppfatte den som en ubalanse.  Den øvrige bevisstheten vil derfor sette inn resurser for å ”gjenopprette” balansen i denne delen.  Det er derfor viktig å oppdatere hele systemet i forhold til de justeringene som er gjort.  På den måten vil hele systemet fungere i forhold til den nye bevisstheten.

Behandlingen går i korte trekk ut på å integrere blokkeringene, slik at friksjonen i systemet opphører.  Når friksjonen i systemet opphører kan sjelsimpulsene sirkulere fritt.  Etter en serie med SIS-behandlinger hvor man har oppnådd en slik fri sirkulasjon, vil den enkelte være i stand til å gjøre de nødvendige endringene i livet sitt på egenhånd, og dermed selv ta det hele og fulle ansvaret i sitt eget liv.  Man trenger ikke lenger å få andres råd når det gjelder ens egen livsprosess, man blir sin egen veileder.

Det finnes ingen begrensning for hvilken type problematikk som kan bearbeides.  Begrensningen går kun i forhold til pasientens egen bevissthet.

Hvordan virker behandlingen?

En klient kom med sosial angst og depresjoner. Denne tilstanden hadde vært så betydelig at hun ikke hadde fungert på så lenge hun kunne huske. Hun hadde gått til behandling i over tjue år, med dertil hørende medikamentbruk og innleggelser på institusjoner. Hun ønsket nå å trenge dypere inn i sine mønstre, slik at hun kunne komme seg videre.

Allerede etter første behandling la hun merke til noe som er typisk for mange som prøver metoden. Uten at hun egentlig hadde lagt merke til det, hadde hun vært i stand agere utenfor sine mønstre. Hun hadde gått i matbutikken flere ganger uten å merke noe til sin tilstand. En dag hadde hun plutselig tenkt at ”det hadde vært hyggelig å gå på Karl Johan, for det er en stund siden sist.” Som sagt så gjort. Det var først da hun kom hjem at det gikk opp for henne hva hun hadde foretatt seg, og en bølge av angst flommet over henne. Men hun hadde tatt et første skritt. I løpet av seks behandlinger opplevde hun at hun var ”et helt annet sted” enn  da hun startet. Hun kunne ta T-banen og buss, hun klarte å snakke med mennesker. Men hun var ikke i stand til å forklare hvordan hun hadde kommet dit.

Dette er svært typisk for mange av dem som benytter metoden. Mange opplever dyptgripende endringer på det bevissthetsmessige plan og i sine liv. Svært mange opplever også at familiemedlemmer og mennesker rundt dem kommenterer deres hurtige endringer og akselererte prosess. Men få kan gi fullgode forklaringer på hva som skjer.

Årsaken til dette fenomenet finner vi i at metoden opererer i deler av bevisstheten som er utenfor rekkevidden til tankene og følelsene, i mange tilfeller utenfor rekkevidden av kroppen. Vi ser på den totale bevisstheten som autonom i forhold til kroppen, og at det er fullt mulig å bearbeide områder av bevisstheten som er utenfor kroppens virkelighetsoppfattelse. Når klientens bevissthet begynner å arbeide, vil kroppen, tankene og følelsene endres som en ren konsekvens.

En mann kom til behandling. Hans opplevelse var at det var flere personer som oppholdt seg i kroppen hans, noe som ga seg uttrykk i flere personligheter som kom og gikk. Han hadde mottatt mye behandling fra det tradisjonelle helsevesenet, men han opplevde at hans tilstand ikke ble endret, bare dopet ned.

Etter to behandlinger fortalte hans foresatte at han hadde blitt et nytt menneske. De ulike personlighetene var forsvunnet, og han var en hel person uten store humørsvingninger. Etter flere behandlinger ble prosessen forsterket. Etter nesten ett år har han fremdeles ikke hatt tilbakefall, og benytter ikke medikamenter. Hvordan var denne endringen mulig?

I SIS bearbeider vi bevisstheten på samme måte som man tradisjonelt behandler organer i kroppen. Metoden opererer ut ifra at bevisstheten har spesifikke områder og funksjoner som kan behandles mekanisk, på samme måte som at et organ kan stimuleres for å endre sine funksjoner. Ved å sette inn spesifikke frekvenser i ubalansene i disse områdene, kan man assistere individet til å helbrede seg selv.

Nøkkelen er at vi ikke er opptatt av symptomer, men at vi i større grad ser den totale prosess som én enhet. Mange mennesker benytter derfor metoden som en måte å ”rydde opp i” sin prosess, og trekke de større linjene. Man behøver med andre ord ikke oppleve alvorlige symptomer, men kanskje rett og slett ønsker å trenge dypere inn i sin egen sannhet.

Hvordan forgår prosessen?

Vi har som terapeuter gjennomgått en trening, ikke bare for å lære metoden mekanisk, men vi har også fått oppleve en forsterket prosess. Et viktig prinsipp for metoden er at en terapeut ikke kan assistere noen lengre en han/hun selv har kommet. Dette setter krav til  kontinuerlig å utforske sin prosess og sin virkelighet. Mange terapeuter opplever at i dét øyeblikk man har grepet fast i en sannhet, går den i oppløsning. Man lærer å være i konstant bevegelse, og hele tiden være klar over at det eneste som er permanent, er forandring.

Å arbeide med SIS gir en førstehånds opplevelser om hvordan metoden virker i praksis, og mange har også opplevd kroppslige helbredelser som følge av SIS. En terapeut forteller at hun 3 måneder før termin falt på isen og havnet til sengs med bekkenløsning.  Hun ble bedre etter fødselen, men tålte ikke å løfte noe særlig og hadde problemer med å komme seg opp trappen.  Etter få behandlinger med SIS forsvant problemet. I forbindelse med fødselen blusset også leddgikten opp igjen for fullt. Til tross for systematisk avbrutt søvnrytme forsvant også disse smertene og betennelsene veldig fort etter få behandlinger.  Hun forteller at hun har blitt i stand til å endre mye når det gjelder tankemønster.  Mye av det som opplevdes som viktig før, er ikke lenger så vesentlig.  Hun forteller at hun tidligere strevde hele tiden for å nå tilværelsen som lå foran seg fremfor å se at hun allerede befant seg i den. Nå ga hun seg mer anledning til å hygge seg og å glede seg over tilværelsen.  Den er bare å ta tak i her og nå.

En annen terapeut har som et gjennomgående mønster hatt vanskelig for å komme frem og ut, og har hatt vansker med å stå i sin egen autoritet når andre sterke personligheter har øvd innflytelse på henne. Under arbeidet med SIS har det vært mange prøvelser i form av tap av posisjoner, offentlige angrep på saker som hun arbeider med og som oppleves som viktig for henne og for vår tid. Hun har imidlertid også hatt mye medgang og blitt løftet frem og ut i det offentlige rom. Gjennom disse prosessene har hun erkjent at hun, i motsetning til tidligere i livet sitt, nå har fått en indre styrke slik at hun kan tåle motstand fra øvrighetspersoner og andre uten ”å flyte bort”. Hun er i stand til å se disse andre slik de er, med sine sterke og svake sider, og behøver ikke lenger sette dem høyere enn seg selv.

Hva med tidligere liv?

Måten vi arbeider med tidligere liv, skiller seg ut fra mange metoder.

Terapeuten er trenet til å lese Akasha-filer i tillegg til andre filer, men deler ikke dette med klienten. Ofte ser man at terapeuter påberoper seg evnen til å lese tidligere liv. Det er imidlertid vanskelig for klienten å verifisere dette på egen hånd, og er dermed prisgitt terapeuten. Av den årsak gir en SIS-terapeut sjelden informasjon som ikke kan verifiseres av klienten. Klienten trenger tross alt sine egne erkjennelser om seg selv, ikke terapeutens erkjennelser. Lesningene gir i første rekke terapeuten informasjon som gjør det lettere å tilrettelegge for klientens prosess. Ved å få større innsikt og kunne sette klientens situasjon inn i en større sammenheng, får man en dyp respekt for at alt allerede er perfekt. Det er ikke behov for å forandre på virkeligheten, men heller assistere individet til å akseptere og justere seg til virkeligheten.

Slik vi ser det gjennomlever vi inkarnasjoner i simultane tematiske sykluser. Dette innebærer at en syklus av inkarnasjoner kan inneholde et bestemt tema for at individet skal lære ett eller flere viktige aspekter av Sannhet. I en inkarnasjon kan eksempelvis et nytt prinsipp bli introdusert. Da dette prinsippet representerer en bevissthet høyere enn den individet er i for øyeblikket, vil individet umiddelbart skape karma. Gjennom flere inkarnasjoner vil individet måtte lære seg disse nye prinsipper gjennom å skape og arbeide ut karma. Derfor ser vi det som for begrenset å gå inn i et enkeltstående liv for å finne årsaker. For å kunne se årsakssammenhenger, må man ofte se på hele konstellasjoner av inkarnasjoner og sykluser.

Hendelser – uansett hvor traumatiske – i bestemte inkarnasjoner, blir bare symptomer og uttrykk for ens læreprosess. Traumet og etterfølgende mønstre legger premissene for læring av visse aspekter og er ikke nødvendigvis til hinder, men snarere et redskap for læring. Det viktige er imidlertid å gripe fatt i de tematiske syklusene og stimulere til spirituell læring. Her vil man kunne bedrive ”kiropraktikk” på den totale bevissthetsprosessen, og sørge for at individets læring blir optimalisert.

Hvilke forandringer kan man forvente seg?

Det man oftest kan forvente seg etter en slik behandling er tretthet og økt behov for søvn. Dette skjer fordi det skjer endringer i den indre bevissthetsstrukturen.  Spenninger i og mellom lagene fjernes og akutt trøtthet kan forekomme under behandlingen. Det kan være fordi det skjer en utskilling i systemet.  Enhver justering gir fra seg en eller annen form for slaggstoff som skal frigjøres og transporteres ut.  Eksisterende symptomer, fysisk eller psykisk, vil ofte forverres i en periode. Dette vil gi bevisstheten økt fokus som vil gi den erkjennelsen som skal til for at selvhelbredelse skal skje. Når det gjelder sykdom og plager generelt, er det ofte slik at vi ikke merker når de opphører. Vi merker godt når de kommer, men vi registrerer gjerne bedring først lenge etter at plagene er opphørt.  Forbedringer kan derfor være mye vanskeligere å registrere enn forverringer.

Man kan videre forvente seg endret og forsterket bevissthet i forhold til egen livsførsel.  Dette gjelder endringer i måten å oppfatte og reagere på, og i forståelsen av sammenhengen mellom egen livsførsel og hendelsene ute i livet.

Hvem passer denne metoden for?

Tradisjonelt heter det at de metoden passer best for er individer ”som befinner seg i en tilstand av oppvåkning.” Hva betyr så dette? I enhver prosess kommer man til et punkt der man er klar for å gjennomskue sine illusjoner, der man er klar for å ekspandere sine trossystemer og møte seg selv. Vi gjenkjenner dette terapeutisk når vi observerer at signalene fra sjelsnivå i sin rene form, begynner å gjøre seg gjeldende i individets prosess. Når disse signalene er der, har valget på et vis allerede blitt tatt, men kroppen og de lavere delene av bevisstheten er ofte ikke klar over det. Arbeidet består i stor grad å gi sjelssignalenes evne en mulighet til å trenge igjennom, slik at alle deler av individet kan møte en større virkelighet i henhold til Sjelens sannhet.

Det er vanlig å oppleve at mennesker kommer til denne behandlingsformen uten at de vet hvorfor. En klient kom fordi hun hadde vondt i foten. Hun ble forklart at vi ikke behandler rene symptomer, men insisterte på behandling. Hun bestilte ny time. Da hun kom tilbake, observerte terapeuten at det hadde skjedd store forandringer bevissthetsmessig, men innenfor områder som foreløpig var utenfor klientens virkelighetsforståelse. Klienten sa at hun ikke hadde merket noen bedring, og fortsatte å klage over foten. Terapeuten foreslo at hun kanskje kunne prøve en annen behandlingsform, men nei. Hun ville ha behandling. Dette fortsatte gjennom 6 behandlinger. Foten ble ikke bedre, men hun insisterte på å motta en behandling hun ikke kjente noe effekt av. Hva skjedde egentlig her?

Slik vi opplever det, kommer mange til denne behandlingsformen etter å ha blitt veiledet fra det indre. Mange beskriver drømmer hvor de har blitt fortalt eller blitt vist noe som har ledet dem til denne behandlingsformen. Ofte virker det som om individets Høyere Selv er meget bevisst i sitt valg, men at de lavere delene ikke alltid har mulighet til å forstå.

I det nevnte tilfellet la terapeuten merke til at klienten gjennom flere inkarnasjoner hadde sittet fast i et bestemt spor. Dette hadde påvirket hennes valg, og for å si det enkelt gjort at viktige muligheter ikke ble utnyttet. Det virket som om deler av bevisstheten fungerte så å si utenfor Sjelens rekkevidde. Dette ble endret i løpet av behandlingssyklusen. Klienten, rent fysisk, merket ingenting. Det var heller ikke poenget. Det Høyere Selv hadde tatt et valg, og hadde behov for assistanse for å kunne komme seg videre i sin prosess. At klienten hadde ”vondt i foten” var det som skulle til for å få den fysiske kroppen til å søke hjelp. Når kroppen først var satt i bevegelse og søkte hjelp for sine plager, kunne Det Høyere Selv lede kroppen til kvalifisert hjelp for den egentlige tilstanden. Klienten valgte denne behandlingsformen som førstevalg, noe som kan fortone seg som direkte absurd om man ikke forstår at vi ER Sjel og bevissthet, og at vi HAR kropper. Bevisstheten er det egentlige individet, kroppene er redskaper for erfaring og læring.

Hvordan gikk det til slutt med klienten? Da behandlingssyklusen var ferdig, og den indre struktur fungerte i henhold til klientens Høyere Selv, ble smertene i foten brått borte. Merkelig…

Utdannelse i metoden

Institute of Spiritual Integration System tilbyr en rekke kurs og utdannelser innenfor ulike områder av vibrasjonsmedisin. Hovedutdannelsen som Integreringsteraput er delt opp i tre trinn. For å gå inn på en slik metode kreves det at man er villig til å tåle store endringer og dype prosesser på kort tid, og at man ønsker å fordype seg i et avansert medisinsk system som arbeider med bevissthet og multidimensjonell virkelighet. Det første trinnet går over ca 1 år, hvor man lærer det grunnleggende om metoden. Etter 2 praksisår kan man søke om å begynne på trinn 2, som går over 3 år. Hoveddelen av utdannelsen finner sted her.